Lab 11: Implementing Server Virtualization with Hyper-V

Kịch bản: Nhiệm vụ sắp tới của tôi là triển khai một văn phòng chi nhánh mới. Để tiết kiệm chi phí lẫn không gian đặt các máy chủ tại chi nhánh, tôi q...

Kịch bản: Nhiệm vụ sắp tới của tôi là triển khai một văn phòng chi nhánh mới. Để tiết kiệm chi phí lẫn không gian đặt các máy chủ tại chi nhánh, tôi quyết định triển khai ảo hóa các máy chủ trên nền tảng Hyper-V. Bài lab sau đây sẽ minh họa nhiệm vụ trên.

– Mô hình:

Host 1: Windows server 2012 R2

Host 2: Windows server 2012 R2

– Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn như hình vẽ

Bước 2: Click phải Ethernet 3 > Properties

Bước 3: Chọn như hình vẽ

Bước 4: Nhập thông số đầy đủ > OK

Bước 5: Chọn như hình vẽ

Bước 6: Chọn Next

Bước 7: Chọn như hình vẽ > Next

Bước 8: Chọn như hình vẽ > Next

Bước 9: Chọn như hình vẽ > Next

Bước 10: Để mặc định > Next

Bước 11: Chọn như hình vẽ > Install

Bước 12: Chọn như hình vẽ > Next

Bước 13: Chọn như hình vẽ > Next

Bước 14: Quan sát đường dẫn

Bước 15: Chọn như hình vẽ

Bước 16: Chọn như hình vẽ

Bước 17: Chọn External > Create virtual switch

Bước 18: Chọn như hình vẽ > Apply

Bước 19: Chọn Private > Create virtual switch

Bước 20: Chọn như hình vẽ > Apply

Bước 21: Chọn Internal > Create virtual switch

Bước 22: Chọn như hình vẽ > Apply

Bước 23: Thay đổi phạm vi MAC address mặc định

Bước 24: Chọn như hình vẽ

Bước 25: Chọn Next

Bước 26: Chọn như hình vẽ > Next

Bước 27: Chọn như hình vẽ > Next

Bước 28: Nhập tên và đường dẫn > Next

Bước 29: Chọn như hình vẽ > Next

Bước 30: Thực hiện tương tự (nhưng làm bằng lệnh)

Bước 31: Kiểm tra sau khi tạo

Bước 32: Chọn như hình vẽ > Open

Bước 33: Chọn như hình vẽ

Bước 34: Chọn Next

Bước 35: Nhập tên và đường dẫn > Next

Bước 36: Chọn như hình vẽ > Next

Bước 37: Chọn như hình vẽ > Next

Bước 38: Chọn như hình vẽ > Next

Bước 39: Chọn như hình vẽ > Next

Bước 40: Chọn Finish

Bước 41: Quan sát kết quả đã tạo máy ảo thành công

Bước 42: Thực hiện tương tự để tạo máy ảo LON-GUEST2

Bước 43: Khởi động máy ảo LON-GUEST2

Bước 44: Chọn I accept

Bước 45: Nhập mẩu khẩu mới

Bước 46: Đăng nhập

Bước 47: Chọn như hình vẽ

Bước 48: Chọn Change để đổi tên máy

Bước 49: Nhập tên mới > OK

Bước 50: Chọn Restart now

Bước 51: Đăng nhập

Bước 52: Tạo Check point

Bước 53: Nhập tên > Yes

Bước 54: Quan sát đã tạo thành công

Bước 55: Chọn LON-GUEST1

Bước 56: Chọn Change

Bước 57: Nhập tên > OK

Bước 58: Chọn Restart now

Bước 59: Đăng nhập

Bước 60: Quan sát đã đổi tên máy thành công

Bước 61: Chọn Revert

Bước 62: Quan sát đã phục hồi lại tên máy cũ thành công

Bài viết được tổng hợp bởi https://vanchien.info
Link bài viết: Lab 11: Implementing Server Virtualization with Hyper-V

COMMENTS

WORDPRESS: 0