Lab 13: Installing and Configuring an RODC

Kịch bản: Công ty tôi sắp triển khai một văn phòng chi nhánh mới. Để thuận lợi cho việc đăng nhập của người dùng tại chi nhánh mới, tôi sẽ triển khai ...

25 kỹ thuật viết quảng cáo cần biết
25 cách đơn giản để tạo tương tác trên Fanpage
9 Tips viết bài tạo tương tác cao trên Facebook

Kịch bản: Công ty tôi sắp triển khai một văn phòng chi nhánh mới. Để thuận lợi cho việc đăng nhập của người dùng tại chi nhánh mới, tôi sẽ triển khai Additional DC. Nhưng điều mà tôi quan ngại là sự bảo mật cho Additional DC vì ở chi nhánh chỉ có IT Helpdesk. Read only domain controller (RODC) có thể là sự lựa chọn của tôi để giải quyết bài toán trên.

– Mô hình:

– Các bước thực hiện:

Chọn như hình vẽ

Kiểm tra điều kiện

Chọn như hình vẽ

Chọn Change

Nhập như hình vẽ > OK

Chọn OK

Chọn Close

Chọn Restart now

Chọn như hình vẽ

Chọn Yes

Chọn như hình vẽ

Chọn Next

Nhập tên > Next

Chọn Next

Chọn Finish

Quan sát kết quả

Đăng nhập tài khoản admin

Chọn như hình vẽ

Chọn Next

Chọn Install

Chọn như hình vẽ

Chọn như hình vẽ > Next

Chọn Install

Restart

Chọn như hình vẽ

Quan sát kết quả sau khi nâng cấp RODC

Chọn như hình vẽ

Đảm bảo có hai goup Allowed … và Denied …  > Cancel

Tạo group mới

Nhập tên > OK

Add các đối tượng vào group > OK

Chọn như hình vẽ

Chọn Add

Chọn như hình vẽ

Nhập tên group > OK

Quan sát kết quả add group > Chọn Advanced

Add user Aziz > Close

Đăng nhập user Aziz

Quan sát đăng nhập không thành công

Chọn như hình vẽ

Chọn như hình vẽ

Quan sát mật khẩu user Aziz đã được lưu > Chọn Prepopulate passwords

Add các đối tượng > Yes

Chọn OK

Quan sát kết quả và logon bằng user Louise tại LON-CL1 thành công

Bài viết được tổng hợp bởi https://vanchien.info
Link bài viết: Lab 13: Installing and Configuring an RODC

COMMENTS

WORDPRESS: 0