Lab 16: Installing and Configuring NPS to Support RADIUS

Kịch bản: Để user có thể kết nối vào hệ thống mạng trong công ty (khi user đi công tác), VPN là một trong các giải pháp mà tôi đã chọn. Giả sử, VPN se...

Công thức viết bài quảng cáo Facebook thành công mọi thời đại
25 kỹ thuật viết quảng cáo cần biết
25 cách đơn giản để tạo tương tác trên Fanpage

Kịch bản: Để user có thể kết nối vào hệ thống mạng trong công ty (khi user đi công tác), VPN là một trong các giải pháp mà tôi đã chọn. Giả sử, VPN server là một stand alone server hoặc là một thiết bị phần cứng thì không thể chứng thực cho domain user. Bài lab sau đây sẽ hướng dẫn bạn triển khai RADIUS server để giải quyết bài toán trên.

– Mô hình:

– Các bước thực hiện:

Chọn như hình vẽ

Chọn Next

Chọn như hình vẽ > Next

Chọn Next

Chọn như hình vẽ > Next

Chọn Install

Chọn Close

Chọn như hình vẽ

Click phải Shared secrets > New

Chọn như hình vẽ

Click phải RADIUS clients > New

Chọn như hình vẽ

Chọn Next

Chọn như hình vẽ > Next

Chọn Next

Chọn Finish

Click phải RADIUS clients > New

Chọn như hình vẽ

Quan sát kết quả

Chọn như hình vẽ

Chọn Next

Chọn như hình vẽ > Next

Chọn Finish

Chọn như hình vẽ

Chọn như hình vẽ > Next

Chọn Add

Chọn như hình vẽ > Add

Chọn như hình vẽ > OK

Chọn Next

Chọn như hình vẽ > Next

Chọn Finish

Chọn như hình vẽ

Chọn như hình vẽ > Next

Chọn như hình vẽ

Chọn như hình vẽ > Create

Chọn như hình vẽ

Chọn như hình vẽ > OK

Chọn như hình vẽ

Chọn như hình vẽ > OK

Chọn như hình vẽ

Quan sát kết quả đã kết nối thành công

Bài viết được tổng hợp bởi https://vanchien.info
Link bài viết: Lab 16: Installing and Configuring NPS to Support RADIUS

COMMENTS

WORDPRESS: 0