Lab 5: Installing a Domain Controller by Using IFM

Kịch bản: Công ty bạn triển khai thêm một chi nhánh mới (SUBNET 2). Khi người dùng đăng nhập tại SUBNET 2 thì rất lâu (thậm chí là thất bại). Lý do là...

Lab 6: Delegating Administration for a Branch Office
Lab 4: Installing a Domain Controller
Lab 3: Managing Servers

Kịch bản: Công ty bạn triển khai thêm một chi nhánh mới (SUBNET 2). Khi người dùng đăng nhập tại SUBNET 2 thì rất lâu (thậm chí là thất bại). Lý do là đường truyền chậm. Để giải quyết việc đăng nhập cho người dùng tại SUBNET 2, bài lab sau đây sẽ hướng dẫn xây dựng LON-SVR2 thành DC thứ hai bằng cách sử dụng IFM.

– Mô hình:

– Các bước thực hiện:

B1: Dùng công cụ ntdsutil để tạo bản sao lưu IFM

B2: Quan sát kết quả đã tạo thành công

B3: Ánh xạ thư mục IFM tại LON-SVR2

B4: Chọn Add roles …

B5: Chọn Next

B6: Chọn Next

B7: Chọn Next

B8: Chọn Next

B9: Chọn Next

B10: Chọn Install

B11: Chọn Close

B12: Copy thư mục IFM vào ổ C tại LON-SVR2

B13: Quan sát kết quả đã copy thành công

B14: Chọn Promote this server to a domain controller

B15: Chọn Next

B16: Chọn Next

B17: Chọn Next

B18: Chọn Next

B19: Chọn Next

B20: Chọn Next

B21: Chọn Install

B22: Chọn Close

B23: Restart

Bài viết được tổng hợp bởi https://vanchien.info
Link bài viết: Lab 5: Installing a Domain Controller by Using IFM

COMMENTS

WORDPRESS: 0