Lab 6: Delegating Administration for a Branch Office

Kịch bản: Công ty tôi có tám sites. Saigon là site chính, còn lại là các chi nhánh. Tôi muốn ủy quyền quản trị (full administration) cho các admin tại...

Kịch bản: Công ty tôi có tám sites. Saigon là site chính, còn lại là các chi nhánh. Tôi muốn ủy quyền quản trị (full administration) cho các admin tại sáu chi nhánh. Chi nhánh còn lại, tôi chỉ muốn ủy quyền quản lý người dùng (manage users) cho help desk.

– Mô hình:

– Các bước thực hiện:

B1: Chọn Active directory users and computers

B2: Tạo OU

B3: Nhập tên > OK

B4: Tạo các group và các user

B5: Move LON-CL1 vào Branch Office 1

B6: Click phải Branch Office 1 > Chọn Delegate control

B7: Chọn Next

B8: Add group Administrator > Next

B9: Chọn ủy quyền thông dụng > Next

B10: Chọn Finish

B11: Click phải Branch Office 1 > Chọn Delegate control

B12: Chọn Next

B13: Add group Administrator > Next

B14: Chọn ủy quyền tùy chọn > Next

B15: Chọn như hình vẽ > Next

B16: Chọn như hình vẽ > Next

B17: Chọn Finish

B18: Click phải Branch Office 1 > Chọn Delegate control

B19: Chọn Next

B20: Add group Help desk > Next

B21: Chọn như hình vẽ > Next

B22: Chọn Finish

B23: Add user Holly vào group Branch 1 Administrator

B24: Chọn Switch user

B25: Chọn Other user

B26: Nhập tài khoản Holly

B27: Chọn Active directory users and computers

B28: Click phải user Aaren trong Sales > Chọn Delete

B29: Chọn Yes

B30: Không thành công > OK

B31: Click phải user Ed trong Branch office 1 > Chọn Delete

B32: Chọn Yes

B33: Quan sát kết quả đã xóa thành công

B34: Add user Bart vào group Help desk

B35: Chọn switch user

B36: Chọn Other user

B37: Nhập tài khoản Bart

B38: Chọn Active directory users and computers

B39: Click phải user Connie trong Branch Office 1 > Chọn Delete

B40: Chọn Yes

B41: Không thành công > OK

B42: Click phải user Connie trong Branch office 1 > Chọn Reset password

B43: Nhập password mới > OK

B44: Quan sát kết quả đã thay đổi thành công > OK

Bài viết được tổng hợp bởi https://vanchien.info
Link bài viết: Lab 6: Delegating Administration for a Branch Office

COMMENTS

WORDPRESS: 0