Category: Windows Server 2012

1 216 / 16 POSTS
Lab 6: Delegating Administration for a Branch Office

Lab 6: Delegating Administration for a Branch Office

Kịch bản: Công ty tôi có tám sites. Saigon là site chính, còn lại là các chi nhánh. Tôi muốn ủy quyền quản trị (full administration) cho các admin tại...
Lab 5: Installing a Domain Controller by Using IFM

Lab 5: Installing a Domain Controller by Using IFM

Kịch bản: Công ty bạn triển khai thêm một chi nhánh mới (SUBNET 2). Khi người dùng đăng nhập tại SUBNET 2 thì rất lâu (thậm chí là thất bại). Lý do là...
Lab 4: Installing a Domain Controller

Lab 4: Installing a Domain Controller

Kịch bản: Khi user đăng nhập vào domain thì DC sẽ chứng thực, nhưng nếu chỉ có một DC thì sẽ gây ra hiện tượng quá tải khi nhiều user đăng nhập đồng t...
Lab 3: Managing Servers

Lab 3: Managing Servers

Kịch bản: Bạn cần cài đặt feature Windows server backup cho LON-SVR3; LON-CORE và role Web server cho LON-CORE. Ta sẽ đến từng máy và cài đặt chăng? B...
Lab 2: Configuring Windows Server 2012 Server Core

Lab 2: Configuring Windows Server 2012 Server Core

Kịch bản: Ứng dụng của phòng Marketing là ứng dụng .NET. Để giảm thiểu các công việc như bảo trì, cập nhật phần mềm, …, ta nên triển khai IIS trên máy...
Lab 1: Deploying Windows Server 2012

Lab 1: Deploying Windows Server 2012

Kịch bản: Phòng ban Marketing cần một máy chủ Windows server 2012. Cấu hình cơ bản cho máy chủ (tên, thời gian, ip, gia nhập Domain).- Mô hình: ...
1 216 / 16 POSTS