Tag: Domain Controller

Lab 14: Cloning a Domain Controller

Lab 14: Cloning a Domain Controller

Kịch bản: Việc triển khai Additional DC mất nhiều thời gian. Giả sử, khi cần thiết tôi muốn triển khai Additional DC tốn ít thời gian nhất. “Cloning a...
Lab 4: Installing a Domain Controller

Lab 4: Installing a Domain Controller

Kịch bản: Khi user đăng nhập vào domain thì DC sẽ chứng thực, nhưng nếu chỉ có một DC thì sẽ gây ra hiện tượng quá tải khi nhiều user đăng nhập đồng t...